Meno a priezvisko dieťaťa: *
Dátum narodenia: *
Miesto narodenia: *
Rodné číslo: *
Navštevovaná škola: *
Trieda: *
Bydlisko žiaka: *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Telefónne číslo zákonného zástupcu: *
Žiadosť o vyšetrenie podáva: *
E-mail žiadajúceho: *
Vyšetrenie žiaka odporúča: *
Škola
Rodič
Iné
Dôvody vyšetrenia: *
Zaškolenie – školská zrelosť
Depistáž – čítacie testy
Diagnostické psychologické vyšetrenie
Diagnostické špeciálno - pedagogické vyšetrenie
Špeciálno-pedagogická starostlivosť
Profesionálna orientácia detí zo špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Iné
Dieťa už bolo psychologicky vyšetrené (kedy, kde):
Dieťa už bolo špeciálno-pedagogicky vyšetrené (kedy, kde):
Dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky (prečo):
Dieťa opakovalo ročník (ktorý a z akých dôvodov):
Zdravotný stav dieťaťa (dlhodobé absencie, dlhšie ambulantné liečenia, slabý zrak, sluch, chyby reči, telesná chyba a pod.):
Dôvod psychologického alebo špeciálno – pedagogického vyšetrenia/ podrobný popis ťažkosti v učení a správaní): *
Čitateľské schopnosti: *
nepozná niektoré písmená
hláskuje
slabikuje
dvojité čítanie
trojité čítanie
trhané čítanie
domýšľa si čítaný text
číta plynulo
intonácia správna
intonácia nesprávna
číta bez porozumenia
iné
Pravopis: *
nepozná písmená
zamieňa si písmená
prehadzuje písmená v slovách
vynecháva písmená
nerešpektuje hranice slov
neuplatňuje spodobovanie
neuplatňuje tvrdé a mäkké slabiky
neuplatňuje gramat. pravidlá
nepoužíva diakritiku
iné
Písanie: *
nesprávne tvary písmen
píše neúhľadne
píše neobratne a pomaly
veľký tlak na podložku
nesprávne držanie písacej potreby
nedodržiava lineatúru
príliš veľké písmená
príliš malé písmená
nesprávny sklon písma
iné
Matematické schopnosti: *
nezvláda prechod cez 10
neovláda sčítanie
neovláda odčítanie
neovláda násobenie
neovláda delenie
nezvláda slovné úlohy
nezvláda geometrické úlohy
iné
Správanie sa k spolužiakom, učiteľom: *
verbálne agresívny k spolužiakom a pedagógom
telesne agresívny k spolužiakom
je nekritický k spolužiakom
je nekritický k príkazom učiteľa
ignoruje príkazy učiteľa
ignoruje priebeh hodiny
nespolupracuje
má zlý vplyv na kolektív triedy
iné
Celkové správanie sa: *
impulzivita
hyperaktivita
nesústredenosť na vyučovaní
nekontrolované reakcie
ťažkosti s pozornosťou
sústavná verbalizácia
motorický nepokoj
neustále sa s niečím hrá
neporiadok na lavici
neprimerané emotívne prejavy
nesamostatný v učení, stále potrebuje pomoc
predpísané učivo nie je schopný naučiť sa
iné
Odporúčania a návrhy triedneho učiteľa: *
odklad školskej dochádzky
individuálny prístup
redukcia učiva
doučovacia skupina
začlenenie (integrácia) žiaka
špecializovaná trieda ZŠ (napr. TOV, ...)
špeciálna trieda pre MR v ZŠ
špeciálna základná škola
oslobodenie od dochádzania do školy
diagnostický pobyt
liečebno - výchovný pobyt
ústavná liečba
iné
Spolupráca rodičov so školou: